Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en huisregels Fitness & Health Club Delft

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1     
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Fitness & Health Club Delft doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.
1.2
De wederpartij van Fitness & Health Club Delft wordt aangeduid als de cursist.
1.3
Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Fitness & Health Club Delft en de cursist gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2 Overeenkomst
2.1
De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier.
2.2
Als de cursist minderjarig is, dient het inschrijfformulier door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger te worden ondertekend.
2.3
De overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3 Duur en beëindiging
3.1
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 6, 12 of 24 maanden.
3.2
Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand voor het einde van de overeenkomst. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
3.3
Als er geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur voortgezet.
3.4
Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn voortgezet, kunnen op ieder moment met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand worden opgezegd.
3.5
Opzegging vindt plaats door ondertekening van het bij de receptie van Fitness & Health Club Delft verkrijgbare opzeggingsformulier of per aangetekende brief. Opzegging per telefoon of per e-mail is niet mogelijk.
3.6
Als de cursist minderjarig is, dient de opzegging door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger plaats te vinden.

Artikel 4 Prijs en prijswijziging
4.1
Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.
4.2
Bij inschrijving betaalt de cursist administratiekosten en € 25,00 voor de TGS sleutel. Het bedrag voor de TGS sleutel is GEEN borg, deze sleutel wordt uw eigendom. De administratiekosten worden vooraf overeengekomen.
4.3
Bij verlies of diefstal van de TGS sleutel dient de cursist een nieuwe TGS sleutel aan te schaffen. De kosten daarvan bedragen € 25,00.
4.4
Fitness & Health Club Delft heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen. Een prijswijziging wordt door Fitness & Health Club Delft twee weken voorafgaand aan haar cursisten medegedeeld. De cursist heeft het recht om de overeenkomst binnen vier weken na bekendmaking te ontbinden.
4.5
Als de prijswijziging zoals bedoeld in lid 4 plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of voortvloeit uit de wet, zoals prijswijzigingen terzake van BTW, heeft de cursist niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5 Verplichtingen van de cursist
5.1
De cursist dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer direct aan Fitness & Health Club Delft mede te delen.
5.2
De cursist houdt zich aan de door Fitness & Health Club Delft gegeven instructies en volgt de aanwijzingen van de door Fitness & Health Club Delft aangestelde medewerkers op. Het niet naleven van deze verplichting door de cursist geeft Fitness & Health Club Delft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 6 Betaling
6.1
Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld.
6.2
Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van automatische incasso rond de 26e van de lopende maand geïncasseerd. Wanneer deze incasso niet kan worden uitgevoerd ontvangt het lid een schriftelijke herinnering. Vervolgens wordt er rond de 15e van de volgende maand opnieuw geïncasseerd. Wanneer het lidmaatschapsgeld rond de 15e weer niet kan worden geïncasseerd ontvangt het lid een schriftelijke
aanmaning en wordt het lidmaatschapsgeld verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Het lid krijgt dan 10 dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande post(en) inclusief de administratiekosten te voldoen. Dit kan door middel van contante- of pinbetaling bij de receptie van Fitness & Health Club Delft.
6.3
Als het lidmaatschapsgeld op de laatste dag van de lopende maand niet is geïncasseerd, is het lid rente aan Fitness & Health Club Delft verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
6.4
Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Fitness & Health Club Delft bevoegd om de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten worden op het lid verhaald met een minimum van 15% over het totale op te eisen bedrag.
6.5
Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt het gehele door het lid aan Fitness & Health Club Delft verschuldigde bedrag, zowel de achterstallige maandelijkse termijn(en) als de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde maandelijkse termijn(en), direct en ineens opeisbaar. Fitness & Health Club Delft heeft het recht om het totaalbedrag door middel van automatische incasso te incasseren.
6.6
Fitness & Health Club Delft heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de toegang te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.
6.7
Als het lid geen gebruikt maakt van de aangeboden fitnessactiviteiten of daar fysiek niet toe in staat is, blijft het lid het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Dit is slechts anders als het lid een door Fitness & Health Club Delft ondertekende verklaring omtrent het opschorten van betalingsverplichtingen kan tonen. Deze verklaring dient door het lid bij Fitness & Health Club Delft te worden aangevraagd. Het afgeven van de verklaring staat uitsluitend ter beoordeling van Fitness & Health Club Delft.
6.8
Fitness & Health Club Delft behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de daarin opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1
Fitness & Health Club Delft is slechts aansprakelijk voor schade die de cursist lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Fitness & Health Club Delft toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Fitness & Health Club Delft is beperkt tot het bedrag waarvoor Fitness & Health Club Delft aanspraak kan maken op een uitkering van haar verzekeraar.
7.2
Fitness & Health Club Delft is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Fitness & Health Club Delft maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen. Verder wordt iedere aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel uitgesloten.
7.3
De cursist is tegenover Fitness & Health Club Delft aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de cursist komt.

Artikel 8 Voorwaarden speciale tarieven
8.1 Studentenabonnement
Om in aanmerking te komen voor ons voordelige studentenabonnement moet de cursist kunnen aantonen dat hij/zij student is. Voorwaarde is dat de cursist een voltijd MBO- of HBO-studie volgt of de cursist studeert voltijd aan de Universiteit. Een middelbare scholier of een deeltijdstudent komt dus niet in aanmerking voor het studententarief. Bij inschrijving zullen de medewerkers van Fitness & Health Club Delft vragen naar een recente studentenpas of bewijs van inschrijving voor de studie. Hierop moet het huidige studiejaar duidelijk zichtbaar zijn.  Wanneer de cursist gebruik maakt van het studententarief en zijn/haar studie is afgerond of de cursist stopt met studeren zal Fitness & Health Club Delft het studentenabonnement omzetten naar een regulier abonnement. Er zal tussentijds steekproefsgewijs maar in ieder geval aan het begin van het nieuwe studiejaar naar de nieuwe studentenpas of het nieuwe bewijs van inschrijving voor de studie worden gevraagd om te controleren of er nog steeds recht is op ons voordelige studententarief.
8.2 Seniorenabonnement
Om in aanmerking te komen voor het voordelige seniorenabonnement dient de cursist 65 jaar of ouder te zijn. De cursist zal beperkte toegang hebben tot de club.

Artikel 9 Klachten
9.1
De cursist dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk aan Fitness & Health Club Delft kenbaar te maken. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn rechten terzake verliest.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1
Het Nederlands recht is van toepassing.
10.2
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Fitness & Health Club Delft neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

Artikel 11 Huisregels
In de sportruimtes, kleedruimtes, douches en in de sauna gelden de volgende regels:
11.1
Schone sportkleding, schone binnenschoenen en het gebruik van een handdoek is verplicht. Slippers en hoofddeksels zijn niet toegestaan. Hoofdbedekking vanwege een medische of godsdienstige reden is wel toegestaan, echter dit moet dan wel een sporthoofddoek zijn. Los zittende of los hangende hoofdbedekking zullen we te allen tijde weigeren om veiligheidsredenen 
11.2
Cardio- en fitnesstoestellen na gebruik schoonmaken. Halters, gewichten en materialen na gebruik opruimen.
11.3
Het gebruiken van drank, drugs en als doping aangeduide middelen, het kopen of verkopen hiervan en het onder invloed hiervan gebruik maken van de apparaten en faciliteiten van Fitness & Health Club Delft zijn niet toegestaan.
11.4
Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan.
11.5
Het scheren van lichaamsdelen is niet toegestaan.
11.6
In de sauna is het dragen van kleding, ondergoed of zwemkleding niet toegestaan. Het gebruik van een handdoek is verplicht. Intimiteiten, gewenst en ongewenst, zijn niet toegestaan.
11.7
Het is verboden om te bellen in de fitnesszaal met een mobiele telefoon.
11.8
Intimiteiten, gewenst en ongewenst, zijn niet toegestaan.
11.9
Aan kinderen onder de 15 jaar wordt geen toegang verleend in de sportruimtes.
Cookie instellingen